Skip to content
Previous
Next

VÅRE PAKKER

Som deltaker på Skaidi Xtreme og Skaidi Adventure så kan en velge mellom 2 alternative pakker når en melder seg på! «Full Pakke» og «Kun Ritt». Nedenfor ser du hva de forskjellige pakkene inneholder og hva de koster.

FULL PAKKE

Xtreme eller Adventure
1500,- Etter 1. august: 2000 kr
 • Transport til og fra flyplass (Alta el. Hfest)
 • Lunsj fredag om du rekker
 • All mat og alkoholfri drikke inkl. under åpningsshowet fredag
 • Mat etter rittet i teltet i start- og målrområdet
 • Skaidi Xtreme Northwave sykkelskjorte
  (om du er blant de 100 første påmeldte)
 • Bankett lørdag kveld på Skaidi Hotel.
  3-retters middag basert på kortreiste råvarer.

OUR PACKAGES

As a participant of Skaidi Xtreme and Skaidi Adventure you can choose between two alternative packages when you sign up! “Full Package” and “Race Only”. See det prices under:

FULL PACKAGE

Xtreme or Adventure
1500,- After 01.08: 2.000 NOK
 • Transportation airport round trip (Alta or Hfest)
 • Lunch Friday if you here in time
 • All food and non-alcoholic beverages included during the opening show Friday
 • Food after the race in the tent in the start and finish area
 • Skaidi Xtreme Northwave Cycling Shirt
  (if you are among the first 100 registrants)
 • Banquet Saturday night at Skaidi Hotel.
  3-course dinner based on local ingredients.

Kun ritt / Race only

Skaidi Xtreme
499,- Elite: 450 kroner
 • Skaidi Xtreme

Kun ritt / Race only

Skaidi Adventure
399,-
 • Skaidi Adventure

Kun ritt / Race only

Skaidi Ungdom / Youth
160,-
 • Skaidi Ungdom / Youth

Pinorittet

Skaidi Barn / Children
Free
 • Alle barn fra 0 - 11 år

Reise til Skaidi

Skaidi ligger langs E6 mellom Alta, Lakselv og Hammerfest i Kvalsund Kommune, med omlag 1 times kjøring fra hvert sted. For tilreisende vil vi sette opp transport når dere ankommer Alta eller Hammerfest.

Fly eller Hurtigruten bookes direkte på hvert selskaps nettsted.

Travel to Skaidi

​Skaidi is located along the E6 between Alta, Lakselv and Hammerfest in Kvalsund Municipality, with about 1 hour’s drive from each place. For visitors, we will set up transport when you arrive at Alta or Hammerfest.

Flights or Hurtigruten is booked directly on each company’s website.

Overnatting

Vi kan tilby tre forskjellige overnattingsmuligheter; Skaidi Hotel, hytter og lavvocamp. Booking skjer ved påmelding i påmeldingsportalen. Det er ikke mulig å booke på andre måter.

SKAIDI HOTEL

Skaidi Hotel er reservert for arrangementet, og ligger rett ved start og målområdet. Hotellet har egen spa-avdeling, bar og restaurant. Hotellet har 43 rom og alle er reservert til Skaidi Xtreme.

Priser ved overnatting:
Offentliggjøres før påmeldingen starter 1. februar 2020.

HYTTER

Vi tilbyr også hytteovernatting på hytter som ligger tett inn til Skaidi Hotel eller start/målområdet. Hyttene har plass til alt fra 3 til 16 personer. Hyttene leveres komplett med alt av sengetøy og håndduker. Frokost serveres på Skaidi Hotel sammen med resten av gjestene.

Pris på hytteovernatting:
Offentliggjøres før påmeldingen starter 1. februar 2020.

LAVVOCAMP

Lyst å oppleve noe helt spesielt? Hvorfor ikke overnatte i en egen lavvo? Dette er «luksuslavvoer». Vi leverer alt som er nøvendig for denne spesielle opplevelsen. Feltsenger, soveposer, tilgang på strøm, osv! Campen er satt opp ved Skaidi Hotel og de som overnatter har tilgang til hotellets Spa-avdeling for vann/dusj. All mat inntas sammen med resten av deltakerne på Skaidi Hotel.

Overnatting i felleslavvo:
Offentliggjøres før påmeldingen starter 1. februar 2020.
Overnatting i egen lavvo:
Offentliggjøres før påmeldingen starter 1. februar 2020.

Accommodation

We can offer three different accommodation options; Skaidi Hotel, cabins and lavvocamp. Booking is done by registering in the registration portal. It is not possible to book in other ways.

SKAIDI HOTEL

Skaidi Hotel is reserved for the event and is located right at the start and finish area. The hotel has its own spa area, bar and restaurant. The hotel has 43 rooms and all are reserved for Skaidi Xtreme.

Accommodation rates:
​To be published before registration starts on February 1, 2020.

CABINS

We also offer cottage accommodation in cabins that are close to Skaidi Hotel or the start / finish area. The cabins can accommodate anywhere from 3 to 16 people. The cabins are supplied complete with all linen and towels provided. Breakfast is served at Skaidi Hotel along with the rest of the guests.

Price of cottage accommodation: ​To be published before registration starts on February 1, 2020.

LAVVO CAMP

Want to experience something very special? Why not spend the night in a separate lavvo? This is “luxury lavvos”. We deliver everything that is needed for this special experience. Field beds, sleeping bags, access to electricity, etc! The camp is set up at the Skaidi Hotel and those staying overnight have access to the hotel’s water / shower spa area. All food is included with the rest of the participants at Skaidi Hotel.

Accommodation in common room:
​To be published before registration starts on February 1, 2020.
Accommodation in own lavvo:
​To be published before registration starts on February 1, 2020.​

Praktisk info

OFFENTLIGGJØRING AV LØYPA

Løypa vil ikke bli offentliggjort før gjennomsyklingen fredag 1. september. Vi offentliggjør løypeprofil og antall kilometer på rittene ca 1 uke før rittene.

DRIKKESTASJONER:
Xtreme: Ved runding på Grustaket første og andre gang. Drikkestasjonen har ferdigfylte 0,7l drikkeflasker med sportsdrikken Sponser Competition, vann eller Coca Cola.
Adventure og Ungdom ved runding, dvs. etter 6 km for ungdom 11-14 år og etter 10 km for Adventure og Ungdom 15-16.

SERVICESTASJONER
Xtreme: Intersport Hammerfest har servicestasjon under rittet. Disse er å finne inne ved runding ved start og målområdet etter runde 1 og runde 2.
Ungdom 11-14 år: Det legges opp til servicepunkt halvveis etter 5,5 km
Ungdom 15-16 og Adventure: Må selv ta med nødvendig utstyr.
Aktuelt reserveutstyr er hver syklists ansvar å ha tilgjengelig.

SYKKELVASK
Det er sykkelvaskt utenfor Skaidi Hotel etter endt ritt.

DEKKVALG PÅ SKAIDI XTREME
Det anbefales dekk med godt grep i jord/lyng og vil det være fornuftig med forsterkede sidevegger. 2016 løypa inneholdt 33 av 41 km i terreng/4hjulsspor/singletrack, dette må hensyntas ved dekkvalg.

SYKKELLAGRING
For de som bor på Skaidi Hotell vil det være et eget rom som er satt av til lagring av sykler og sykkelbager, dette for å frigjøre plass i gangparti/rom.

Practical info

THE TRAIL

The trail will be published Friday 5th September. We publish the trail profile and the number of kilometers about 1 week before the race.

DRINK STATIONS:
Xtreme: When rounding the gravel roof the first and second time. The drinking station has pre-filled 0.7l drinking bottles with the sports drink Sponsor Competition, Water or Coca Cola.
Adventure and Youth at rounding, ie after 6 km for youth 11-14 years and after 10 km for Adventure and Youth 15-16.

SERVICE STATIONS
Xtreme: Intersport Hammerfest has a service station in the race. These are to be found by rounding at start and finish area after round 1 and round 2.
Youth 11-14 years: It is set up for service point halfway after 5.5 km
Youth 15-16 and Adventure: Must bring the necessary equipment yourself.
Current reserve equipment is every cyclist’s responsibility to have available.

BIKE WASH
There is possible to wash the bikes outside Skaidi Hotel after the race.

TIRES
It is recommended tires with good grip in the soil / heather and it will make sense with reinforced side walls. The 2016 trail included 33 out of 41 km in terrain / 4-wheel track / singletrack, this must be taken into account when selecting tires.

BIKE STORAGE
For those staying at Skaidi Hotel there will be a separate room that is set aside for storing bicycles and bicycle bags, this in order to free up space in the hallway / room.